Member of :

Roll of Honour

Year President Club
1971-73 Mr. K.V. Srinivasan MMSC, Chennai
1973-74 Mr. Ajaypat Singhania IARC, Mumbai
1974-75 Mr. A.D. Jayaram BMSC, Bangalore
1975-76 Mr. G.K. Rajagopal CASC, Coimbatore
1976-77 Mr. P.H. Ghyara MASA, Mumbai
1977-78 Mr. Suresh Kumar CMSC, Kolkata
1978-79 Mr. B.I. Chandhok MMSC, Chennai
1979-80 Mr. Ajaypat Singhania IARC, Mumbai
1980-81 Mr. Ravi Gupta KMSC, Bangalore
1981-82 Mr. G.R. Karthikeyan CASC, Coimbatore
1982-84 Mr. P.H. Ghyara MASA, Mumbai
1984-85 Mr. Nazir Hoosein IARC, Mumbai
1985-87 Mr. G.R. Karthikeyan CASC, Coimbatore
1987-90 Mr. Ravi Gupta IASC, Bangalore
1990-93 Mr. A.V. Swadi MASA, Mumbai
1993-96 Mr. K.D. Madan MMSC, Chennai
1996-99 Mr. Shramik Masturlal KMSC, Bangalore
1999-02 Mr. K.D. Madan MMSC, Chennai
2002-03 Mr. A.V. Swadi Sportscraft, Mumbai
2003-05 Mr. B.V. Chandhok MMSC, Chennai
2005-08 Mr. Rajat Majumder BMSC, Kolkata
2008-10 Mr. K.D. Madan MMSC, Chennai
2010-11 Mr. B.V. Chandhok HMSA, Shimla
2011-13 Mr. B.V. Chandhok MMSC, Chennai
2013-14 Mr. J. Prithiviraj CASC, Coimbatore
2014-15 Mr. R. Bharath Raj KMSC, Bangalore
2015-16 Mr. Zayn Khan WISA, Nashik
2016-18 Mr. Akbar Ebrahim Meco Motorsports Pvt Ltd, Chennai
2018-20 Mr. J. Prithiviraj CASC, Coimbatore
2020 Mr. Akbar Ebrahim Meco Motorsports Pvt Ltd, Chennai