Member of :

Roll of Honour

Year President Club
1971-73 Mr.K.V. Srinivasan MMSC, Chennai
1973-74 Mr.Ajaypat Singhania IARC, Mumbai
1974-75 Mr.A.D. Jayaram BMSC, Bangalore
1975-76 Mr.G.K. Rajagopal CASC, Coimbatore
1976-77 Mr.P.H. Ghyara MASA, Mumbai
1977-78 Mr.Suresh Kumar CMSC, Kolkata
1978-79 Mr.B.I. Chandhok MMSC, Chennai
1979-80 Mr.Ajaypat Singhania IARC, Mumbai
1980-81 Mr.Ravi Gupta KMSC, Bangalore
1981-82 Mr.G.R. Karthikeyan CASC, Coimbatore
1982-84 Mr.P.H. Ghyara MASA, Mumbai
1984-85 Mr.Nazir Hoosein IARC, Mumbai
1985-87 Mr.G.R. Karthikeyan CASC, Coimbatore
1987-90 Mr.Ravi Gupta IASC, Bangalore
1990-93 Mr.A.V. Swadi MASA, Mumbai
1993-96 Mr.K.D. Madan MMSC, Chennai
1996-99 Mr.Shramik Masturlal KMSC, Bangalore
1999-02 Mr.K.D. Madan MMSC, Chennai
2002-03 Mr.A.V. Swadi Sportscraft, Mumbai
2003-05 Mr.B.V. Chandhok MMSC, Chennai
2005-08 Mr.Rajat Majumder BMSC, Kolkata
2008-10 Mr.K.D. Madan MMSC, Chennai
2010-11 Mr.B.V. Chandhok HMSA, Shimla
2011-13 Mr.B.V. Chandhok MMSC, Chennai
2013-14 Mr.J. Prithiviraj CASC, Coimbatore
2014-15 Mr.R. Bharath Raj KMSC, Bangalore
2015-16 Mr.Zayn Khan WISA, Nashik
2016-18 Mr.Akbar Ebrahim Meco Motorsports Pvt Ltd, Chennai
2018 Mr.J. Prithiviraj CASC, Coimbatore